Mokamos paslaugos

Atgal

Mokamos paslaugos

P A T V I R T I N T A:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

pirminės sveikatos priežiūros centro

direktoriaus 2024-04-10 d.

įsakymu Nr. V-81

Priedas Nr. 4

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina €

Moka patys gyventojai

60037

Vairuotojų mėgėjų medicininė patikra

32,05

60036

Norinčių įsigyti civilinį ginklą medicininė patikra

36,60

60035

Vykstančių į užsienį medicininė patikra

22,88

60038

Aviatorių mėgėjų medicininė patikra

45,76

02001

Pirminis vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgo, akušerio ginekologo, odontologo priėmimas ar konsultacija, pacientų nepasirinkusių VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro padalinių gydytojų bei pacientų, kurie neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

35,80

02005

Šeimos gydytojo priėmimas ar konsultacija, pacientų nepasirinkusių VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro padalinių gydytojų bei pacientų, kurie neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

44,85

04003

Injekcija į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos)

4,02

25009

Dantų rentgenograma

4,37

04004

Injekcija į veną

5,75

04006

Injekcija į raumenis

4,02

04009

Infuzija į veną 10-30 min.

9,64

04010

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.

11,63

Pastabos:

Kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo (kodai 02001; 02005) taikoma 50 proc. nuolaida

Kainos indeksuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2024-04-09 raštu Nr. (1.1.20E-121)10-1315 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo“:

4,3246 – paslaugų kainoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“;

3,1605 – paslaugų kainoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.


Aprašas

P A T V I R T I N T A:

                           VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

                           pirminės sveikatos priežiūros centro

                           direktoriaus 2021 m. gruodžio 23  d.

                           įsakymu Nr. V- 224 

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminio sveikatos priežiūros centro (toliau PSPC)  mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 1999m. liepos 30 d.. įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“  (aktuali redakcija  bei LR SAM 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-470 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija ) ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (aktuali redakcija ), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės

20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija ), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (aktuali redakcija) bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2. Aprašas reglamentuoja PSPC teikiamų mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, mokamas paslaugas teikiančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę, kitus, su šių paslaugų teikimu susijusius klausimus.

3. Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Mokamos paslaugos – mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos PSPC, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų;

3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų gavimo į PSPC atvykęs asmuo. 

3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

5. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos PSPC patvirtintame mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

5.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir nepasirinkęs mūsų įstaigos, bet kreipiasi  dėl paslaugų gavimo;

5.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus medicinos pagalbos priemones, procedūras. Prie papildomų paslaugų priskiriami laboratoriniai tyrimai, neįeinantys į šeimos gydytojo normą ( viršijant nurodyta tyrimų dažnį nei nurodyta norminiuose dokumentuose) ar šeimos gydytojo skiriami paciento pageidavimu.

           5.3. Anykščių PSPC teikiamos šios mokamos sveikatos priežiūros (tikrinimo) paslaugos:                                                                           

          5.3.1. vykstančiųjų į užsienį;

          5.3.2. norinčių įsigyti civilinį ginklą;

          5.3.3. vairuotojų mėgėjų;

          5.3.4. aviatorių mėgėjų;

          5.3.5. išankstiniai ( prieš pradedant  darbą ar veiklą) ir periodiniai ( dirbant ar kai veikla tęsiama);

          5.3.6. mokamos  asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

          5.3.7. teikiamos mokamos ne medicininės paslaugos.

          Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie Anykščių PSPC prisirašiusiems gyventojams, apdraustiems privalomuoju  sveikatos draudimu, teikiamos nemokamai.  Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir nepasirinkę mūsų įstaigos, Anykščių PSPC suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos. Mokamos yra ir paslaugos, nepriskirtos medicinos pagalbos paslaugoms.

       Anykščių PSPC teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose , kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. Pacientas moka už odontologines medžiagas, sudarančias laikinąją, šakninę, pamušalinę ir nuolatinę plombas. Tai pat mokama  už sunaudotas kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, reikalingas dantų, burnos ertmės gydymui, instrumentų dezinfekcijai. Kainos yra skelbiamos Anykščių PSPC ir padalinių skelbimo lentose.

          Mokamų paslaugų teikimo, apmokėjimo, kainų nustatymo tvarka yra skelbiama Anykščių PSPC

 ir padalinių skelbimų lentose, su ja galima susipažinti centro administracijoje bei pas padalinius administruojančius darbuotojus.

       Anykščių PSPC teikiamos mokamos paslaugos ir jų įkainiai pateikiami sekančiuose prieduose:

       Priedas Nr. 1: Vidutinės plombinės medžiagos kiekio ir kainos paskaičiavimas;

       Priedas Nr. 2: Odontologinių medžiagų ir vienkartinių priemonių kainos (krepšeliai);

       Priedas Nr. 3: Profilaktinių  mokamų sveikatos tikrinimų kainos;

       Priedas Nr. 4: Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos;

       Priedas Nr. 5:  Mokamų ne medicininių paslaugų sąrašas ir kainos;

       Priedas Nr. 6:  Gyventojų prisirašymo prie Anykščių PSPC paslaugų sąrašas ir kainos;

       Priedas Nr. 7: Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas;

       Priedas Nr. 8: Klinikinės diagnostikos laboratorijos teikiamų mokamų paslaugų kainynas;

       Priedas Nr. 9: Klinikinės diagnostikos laboratorijos teikiamų mokamų paslaugų kainynas.

                             (dėl kiekybinių ar pusiau kiekybinių serologinių tyrimų atlikimo)

        Anykščių PSPC teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir kainos gali keistis, keičiantis tai reglamentuojantiems teisės aktams.

      

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ JAS

 

6. Prieš teikiant paslaugą, už kurią pacientas (arba paciento atstovas) moka, PSPC darbuotojas, teikiantis šią paslaugą:

6.1. pacientą (arba paciento atstovą) informuoja apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą (1; 2; 3; 4; 5; 6, 8 priedai);

6.2. užtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) patvirtintų parašu;

6.3. medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) įrašo arba įklijuoja įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“ (7 priedas). Įdėtiniame lape nurodyta:

6.3.1. paciento (arba jo atstovo) patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

6.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

6.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data, suteiktos paslaugos kaina.

7. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis PSPC darbuotojas supažindina pacientą (arba paciento atstovą) su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, kainomis bei teikimo tvarka.

8. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis PSPC darbuotojas:

8.1. užpildo PSPC direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (7 priedas), nurodydamas paciento vardą, pavardę, kreipimosi datą, kabineto Nr., pageidaujamų gauti mokamų paslaugų pavadinimus ir kainas. Apskaitos lape pasirašo pacientas (arba paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas;

8.2. medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a)  rašo įrašus apie mokamos paslaugos suteikimą;

8.3. nukreipia pacientą (arba paciento atstovą) į PSPC buhalteriją sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą arba pacientas (arba paciento atstovas) susimoka ambulatorijose, išrašydami kasos kvitus  ir odontologiniame kabinete (ten, kur yra įrengti kasos aparatai).

9. Apmokėjus už paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) išduodamas kasos kvitas, o Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas (7 priedas) lieka buhalterijoje. Pacientui (arba jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu turi kreiptis į PSPC buhalteriją.

10. Pacientas (arba paciento atstovas), gavęs mokamą paslaugą, pasirašo medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) .

11. PSPC darbuotojas, suteikęs mokamą paslaugą, paciento, kuriam buvo paslauga suteikta, medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a)   įrašo išduoto kasos kvito numerį ir paslaugos teikimo datą, užpildo įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“.

12. Už mokamas paslaugas moka patys pacientai, jų atstovai arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos ar kitos organizacijos, jeigu jos yra sudariusios sutartis su PSPC arba pateikusios darbuotojų sąrašus.

13. Sumokėti pinigai už pacientams suteiktas mokamas paslaugas negrąžinami.

14. Pacientui (arba paciento atstovui) dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už kurias jau buvo sumokėta, pinigai grąžinami. (pacientas rašo prašymą, dėl lėšų grąžinimo).

15. PSPC darbuotojai informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įveda į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, mokamų paslaugų sąrašo ir kainų pakeitimai tvirtinami PSPC direktoriaus įsakymais.

17. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako Direktoriaus pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:  

Vidaus medicininio audito padalinio vadovė Aurika Treščenko – Blauzdienė

 

Vyriausioji buhalterė Palma Žiliukienė

 

Slaugos administratorė Gitana Kvedarienė

 

Laboratorijos vedėja, medicinos biologė Beatričia Augulienė

 

Vyresnioji slaugytoja Gitana Kvedarienė

 

 

 

              

Suderinta:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC Darbo taryba


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-11