Atmintinė darbuotojams

Atmintinė darbuotojams

ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO

 

 

 • Jūsų Įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP).

 

 • Ø Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su Įstaigos DAP el. paštu: paštas konto@dsk.lt arba kreipkitės raštu į VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ, Vinco Kudirkos g. 1, Anykščiai, Tel. Nr. +370 381 58388.
 • Ø Kreipiantis į DAP: Suformuluokite užklausą; siunčiant užklausą el. paštu Pridėkite susijusią informaciją ir dokumentų projektus; Išsiųskite užklausą DAP aukščiau nurodytu el. paštu arba susisiekite aukščiau nurodytu telefono numeriu; Priimkite sprendimą, ar atsižvelgti į DAP suteiktą informaciją ar konsultaciją; Priimkite sprendimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, vadovaujantis gauta DAP nuomone.

 

 • DAP užduotys:

 

 • Ø Informuoja Jus, asmens duomenis tvarkančius darbuotojus apie Jūsų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir kitus Europos Sąjungos bei Lietuvos duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja Jus šiais klausimais;
 • Ø Stebi kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą;
 • Ø Konsultuoja paprašius, dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį;
 • Ø Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI);
 • Ø Atlieka kontaktinio asmens funkcijas VDAI kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 str. nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

 

 • Kada kreiptis į DAP?

 

 • Ø Kai kilo duomenų saugumo incidentas;
 • Ø Kai fizinis asmuo pateikė prašymą ir prašo įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises (pvz., susipažinti su asmens duomenimis, juos ištrinti ir pan.);
 • Ø nedelsiant pranešti apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui;
 • Ø pastebėjus, jog renkami ar tvarkomi nauji, duomenų tvarkymo veiklos įrašų registre nenurodyti, asmens duomenys arba pagrįstai manote esant būtinybę tokius asmens duomenis tvarkyti;
 • Ø kai sprendžiate klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, arba galinčius turėti įtakos asmens duomenų apsaugai ir tvarkymui (pvz. ketinate pradėti naudoti „debesų“ kompiuteriją ar vykdyti pokalbių telefonu įrašymą);
 • Ø kai rengiate teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir/arba saugumą;
 • Ø kai gavote raštą iš VDAI;
 • Ø kai tretysis asmuo kreipėsi į Jus ir prašo pateikti asmens duomenis, ieškote patarimo, ar toks prašymas gali būti vykdomas ir kokiais kriterijais vadovautis, vertinant jo teisėtumą ir pagrįstumą;
 • Ø kai pasikeičia Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro atliekami asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • Ø kai numatote, kad gali keistis kita informacija, susijusi su Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro atliekamu asmens duomenų tvarkymu (pvz., gali keistis tvarkomi asmens duomenys, tvarkymo tikslai, teisėtos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, asmens duomenų gavėjų kategorijos, tvarkymo technologijos ir kt., numatomas naujų asmens duomenų tvarkymas, numatomas panaikinti esamas asmens duomenų tvarkymas).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-27