Paramos informacija

Paramos informacija

 


Aprašas

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių r. sav. PSPC direktoriaus

2020-11-03 d. įsakymu Nr. V-249

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka (toliau – Aprašas) nustato paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos, naudojimo, kontrolės ir viešinimo tvarką VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga);

 2. Parama – tai paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalyko teikimas Įstaigai, jos įstatuose numatytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, susijusiais su visuomenei naudingais tikslais gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas;

 3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose labdaros ir paramos gavimą, teikimą bei kitus su tuo susijusius procedūrinius klausimus;

 4. Šis Aprašas reglamentuoja ir anonimiškai gautos paramos gavimą, apskaitą, naudojimą ir viešinimą.

 1. PARAMOS DALYKAS. PARAMOS SUTEIKIMO BŪDAI

5. Paramos dalyku gali būti:

5.1. piniginės lėšos;

5.2. piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia – iki 1,2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;

5.3. neatlygintinai gautas bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

5.4. neatlygintinai gautos paslaugos;

5.5. neatlygintinai atlikti darbai.

6. Paramą Įstaigai gali teikti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones, biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybių institucijas bei Lietuvos banką, taip pat paramą gali teikti užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos;

7. Paramos suteikimo būdai:

7.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas, atliekant darbus;

7.2. skiriant iki 1,2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos;

7.3. suteikiant turtą naudotis panaudos teise;

7.4. testamentu paliekant bet kokį turtą;

7.5. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės sutartys.

 1. PARAMOS GAVIMO INICIJAVIMAS

8. Paramos gavimas gali būti iniciuojamas Įstaigos arba pačių paramos teikėjų iniciatyva;

9. Parama iš juridinių asmenų piniginėmis lėšomis gali būti gaunama ir skiriama Aprašo 27 punkte nurodytoms veikloms finansuoti.

 1. PARAMOS TEIKIMAS IR GAVIMAS

10. Įstaigoje iš juridinių asmenų parama, numatyta Aprašo 5.1-5.5 papunkčiuose, teikiama-gaunama pasirašant paramos sutartį, kurioje nurodomi paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai;

11. Paramos teikėjas turi teisę reikalauti, kad Įstaiga, kaip paramos gavėja:

11.1. viešintų informaciją apie paramos teikėją;

11.2. teiktų ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą. Ataskaita rengiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“ patvirtintą pavyzdinę Paramos panaudojimo ataskaitos formą;

11.3. panaudotų paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

12. Parama iš juridinių asmenų piniginėmis lėšomis, vykdoma elektroniniu būdu pervedant paramą į Įstaigos sąskaitą banke, nurodytą paramos sutartyje;

13. Fizinis asmuo paramą piniginėmis lėšomis gali teikti:

13.1. įmokėdamas pinigines lėšas į Įstaigos kasą;

13.2. pervesdamas elektroniniu būdu į Įstaigos sąskaitą banke su pastaba, kad tai parama;

14. Paramos sutartis, pagal kurią perduodamas materialus turtas, vykdoma pasirašant ir turto priėmimo-perdavimo aktą, kuris yra neatskiriama paramos sutarties dalis;

15. įstaigos gautos piniginės lėšos, turtas ar paslaugos, kai paramos teikėjas nėra žinomas arba nenori būti žinomas, laikomi anonimiškai gauta parama;

16. Anonimiškai gauta parama teikiama nepasirašant rašytinės paramos sutarties;

17. Fizinis asmuo, teikdamas paramą anonimiškai piniginėmis lėšomis, pats tiesiogiai įmoka į Įstaigos kasą, išduotame kasos pajamų orderyje nurodoma, kad tai anoniminė parama;

18. Juridinis asmuo negali teikti paramos anonimiškai.

 1. GAUTOS PARAMOS APSKAITA IR ATASKAITOS

19. Gautos paramos įvertinimą (jei reikia) ir apskaitą (paskirstymą) vykdo direktoriaus įsakymu paskirta paramos priėmimo komisija;

20. Gauta parama įvertinama ir registruojama apskaitoje vadovaujantis Apskaitos politikoje nustatyta tvarka;

21. VMI teikiama Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma;

22. Per kalendorinius metus iš vieno paramos teikėjo gavus didesnę negu 15 000 eurų paramą, VMI teikiama mėnesio ataskaita apie gautą paramą. Mėnesio ataskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos;

23. Jeigu anoniminė parama gauta piniginėmis lėšomis, ji priimama į Įstaigos kasą pagal kasos pajamų orderį teisės aktų nustatyta tvarka;

24. Per metus gautos anoniminės paramos suma (vertė) įtraukiama į Įstaigos teikiamą metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

 1. GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS IR KONTROLĖ

25. Konkreti paramos panaudojimo tikslinė paskirtis paprastai nurodoma paramos sutartyje. Jeigu tikslinė paskirtis nenurodoma, dėl jos panaudojimo tikslingumo nusprendžia komisija, paskirta Įstaigos direktoriaus įsakymu;

26. Vidinę paramos panaudojimo kontrolę, tai yra, ar gauta parama panaudota pagal paramos sutartį, ar pagal Aprašo 19 punkte nurodytos komisijos sprendimus, kontroliuoja Įstaigos vyriausiasis buhalteris.

27. Įstaigai suteikta parama gali būti naudojama:

27.1. patirtoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išlaidoms, neapmokamoms PSDF biudžeto lėšomis, kompensuoti;

27.2. darbuotojų darbo sąlygoms, kvalifikacijos kėlimui;

27.3. infrastruktūrai bei Įstaigos patalpų įrengimui, remontui bei priežiūrai;

27.4. tiksliniam pacientui ar jų grupei, kai parama gaunama vaistais ir/ar medicinos priemonėmis.

 1. GAUTOS PARAMOS VIEŠINIMAS

28. Bendra informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą viešinama Įstaigos internetiniame puslapyje (Priedas 1). Taip pat viešinama informacija apie paramos teikėjų laimėtus Įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus, kuri rengiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“ patvirtintą pavyzdinę Informacijos apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus formą (Priedas 2). Už informacijos viešinimą atsako asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

29. Aprašo 28 punkte nurodyta informacija Įstaigos internetiniame puslapyje skelbiama trejus metus nuo jos paskelbimo dienos ir atnaujinama kas ketvirtį iki sekančio mėnesio 10 d. Viešai skelbiamas paramos teikėjas (pavadinimas), taip pat viešinama informacija apie fizinių asmenų suteiktą paramą (neskelbiant fizinio asmens duomenų) bei anonimiškai gautą paramą;

30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, paramos gavimas ir jos panaudojimas nurodomas metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris viešai skelbiamas Įstaigos internetiniame puslapyje;

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Paramos sutartis pasirašo direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

Parengė

Vyr. buhalterė Palma Žiliukienė

Buhalterė Asta Bužienė

Buhalterė Aldona Ordienė

Priedai

1 priedas

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, 154278545

 

 

 

 

Ataskaitos pateikimo data:

 

 1. 1.   INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ

 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba

pavadinimas

 

Paramos davėjo juridinio asmens

kodas

 

Tikslas, kuriam skiriama parama

(jeigu buvo nurodytas)

 

Paramos dalykas

 

Paramos sutarties pasirašymo data ir

numeris (jei taikoma)

 

Paramos pradžios data

 

Paramos pabaigos data

 

Bendra paramos vertė, Eur

 

 

 

 

 1. 2.   INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama:

 

 • aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus;
 • nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.;

 

 

 1. 3.   INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, PANAUDOJIMĄ

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama.

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui.

 

Išlaidų pavadinimas

Planuota išlaidų suma Eur

Faktiškai išleista suma, Eur

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma iš viso:

 

 

 

 

 1. 4.   INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ

 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama.

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui.

 

Gautos prekės, suteiktos paslaugos ar atliktų darbų trumpas aprašymas

 

Kiekis (apimtys)

Gautų prekių, suteiktų paslaugų ir atliktų darbų vertė, Eur

 

Pastabos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 1. 5.   PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, kokias viešinimo priemones naudojote.

Viešinama Įstaigos internetiniame puslapyje.

 

 

 

 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA)

 

 

7. PRIEDAI

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.).

Eil.

Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų

skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas,

pavardė

 

Data

 

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Priedas 2

 

(Informacija apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus forma)

 

INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR JŲ LAIMĖTUS , ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS ORGANIZUOJAMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS


        VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, 154278545

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas)

 

Ataskaitinis laikotarpis 202    metai

(metai)

 

Eil. Nr.

Paramos davėjo pavadinimas, kodas

Ataskaitinio laikotarpio I ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio II ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio III ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio

IV ketvirtis

 

 

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Parama pinigais ir nefinansinė parama, įvertinta eurai


Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-08