2017 - 2019 m. PSPC korupcijos prevencijos programa

Atgal

2017 - 2019 m. PSPC korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA:

VšĮ Anykščių  PSPC

direktoriaus   2017 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. V- 36
 

 

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Anykščių PSPC) 2015 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos  (toliau – Programa) tikslas užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Anykščių PSPC.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų, ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo", Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo“.

3.   Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

3.4. Įstaigos vadovas – viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, vadovas.

3.5. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus.

3.6. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, sveikatos priežiūros ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.

4. Programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. Programa įgyvendinama pagal Anykščių  PSPC direktoriaus įsakymu patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

6. Programos įgyvendinimą koordinuoja Anykščių PSPC direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

II. SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

 

7. Anykščių PSPC veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie Anykščių PSPC veiklos sritis pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė

Eil. Nr.

Anykščių PSPC veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

Anykščių PSPC darbuotojai, kuriems galimas korupcijos pasireiškimas

1.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas

Anykščių  PSPC gydytojai

2.

Prekių, paslaugų ir/ar darbų viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai ir kiti Anykščių PSPC darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose.

3.

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

Anykščių PSPC gydytojai, gydytojų odontologų padėjėjai, slaugytojai, medicinos registratoriai

4.

Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu

Anykščių PSPC gydytojai

5.

Veikla, susijusi su ES ir kitų fondų programinių lėšų panaudojimu

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai ir kiti Anykščių PSPC darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

8. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Anykščių PSPC prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Anykščių PSPC bei jų darbuotojų veiklą.

9. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Anykščių PSPC, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

10. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

10.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių įgyvendinimą;

10.2. nustatyti veiklos sritis Anykščių PSPC, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

10.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

10.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

10.5. programoje numatytas priemones sieti su visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Anykščių PSPC darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos; 

10.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą Anykščių PSPC.

11. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) Anykščių  PSPC yra šios:

11.1. korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas Anykščių  PSPC;

11.2. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. Tuo tikslu:

11.2.1. gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nedelsiant informuojamas įstaigos vadovas, Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų tarnyba arba Vyriausioji tarnybinės etikos komisija telefonu, el. paštu;

11.2.2. Anykščių PSPC interneto svetainėje skelbiama informacija apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

11.3. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas. Jį teisės aktų nustatyta tvarka atlieka darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas vykdomas vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

11.4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Anykščių PSPC surinkimas bei pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais;

11.5. visuomenės švietimas  ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, Anykščių PSPC darbuotojų antikorupcinis mokymas:

11.5.1. Antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją. Šia linkme turi būti ugdomi Anykščių PSPC darbuotojai, taip pat jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose.

11.5.2. Anykščių  PSPC  savo interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, turi būti skelbiama Anykščių  PSPC  Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, Anykščių PSPC etikos kodeksas bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstame veika, elgesio taisyklės. Šiuose puslapiuose būtina skelbti apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt.

11.5.3. Anykščių PSPC  interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti skelbiamas elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Anykščių PSPC veikla.

11.5.4. Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama visose Anykščių PSPC informacijos skelbimo vietose. 

11.6. Anykščių PSPC viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo skaidrinimas.

 

VI. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

12. Programa siekiama tokių rezultatų:

12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

12.2 padidinti nepakantumą korupcijai;

12.3. pagerinti korupcijos prevencijos Anykščių PSPC organizavimą;

12.4. didinti visuomenės pasitikėjimą Anykščių  PSPC veikla.

13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

13.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

13.2. įvykdytų Priemonių plano priemonių skaičius;

13.3. neįvykdytų Priemonių plano priemonių skaičius;

13.4. Priemonių plano nurodytų priemonių įvykdymas laiko pažiūriu;

13.5. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

13.6. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

13.7. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;

13.8. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykis.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

15. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas 2015-2019 metų Priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Priemonių plano yra neatskiriama šios Programos dalis.

Korupcijos prevencijos programa rengiama kas treji metai. Programa yra tvirtinama Anykščių PSPC direktoriaus įsakymu, kurio projektą parengia Anykščių PSPC antikorupcijos komisijos pirmininkas. Pasikeitus teisės aktams, turintiems įtaką korupcijos prevencijai Anykščių PSPC ar nustačius korupcijos atvejį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį organizuojama Programos peržiūra ir esant poreikiui, rengiami jos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) Programą, atitinkamai sprendžiama dėl Priemonių plano patikslinimo (pakeitimo).

Programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių Planas peržiūrimi kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki sausio mėnesio paskutinės darbo dienos.

16. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė vertinama pagal plane nustatytus vertinimo kriterijus.

17. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Anykščių PSPC direktorius. Tuo tarpu už Priemonių plane numatytų priemonių įvykdymą atsako plane nurodyti vykdytojai.

18. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą:

18.1. Anykščių PSPC reguliariai vykdo Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

18.2. Anykščių PSPC, atsižvelgdamas į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-1019 m. programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;

18.3. Anykščių PSPC periodiškaine vėliau kaip iki kito antro mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

                               

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Ši Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo.

20. Asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

__________________________________


Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-07