Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės

Atgal

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių r. sav. PSPC

direktoriaus 2017 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. V-36 

 

 

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO PRIMINĖS SVEIKATOS PRIŽIŪROS CENTRO 2015 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

 

I.                   VšĮ ANYKŠČIŲ rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - ANYKŠČIŲ PSPC) Korupcijos prevencijos Programos ir JOS ĮGYVENDINIMO priemonių PLANo parengimas ir tikSLinimas

 

1.1.

Pagal Sveikatos sistemos  įstaigos Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 20152019 m. programą atnaujinti Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą ir su juo pasirašytinai supažindinti visus darbuotojus bei naujai priimamus darbuotojus

Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Padalinių vyriausieji gydytojai.

Personalo inspektorius

iki vasario

10 d.

Atnaujintos Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos  ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir patvirtinimas bei darbuotojų supažindinimas

1.2.

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015-2019 m. kopijos  pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui  

Referentas

iki vasario

10 d.

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015-2019 m. kopijos  

1.3.

Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti Anykščių PSPC Korupcijos prevencijos. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kartu išsiunčiant patikslintos programos ir plano kopijas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui 

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Kiekvienų metų II-o mėnesio pirmąją darbo diena

Nustačius poreikį, parengtas Anykščių PSPC direktoriaus įsakymo projektas dėl Anykščių PSPC Korupcijos prevencijos 2015–2019 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimo

1.4.

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015-2019 m.,  informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir jo kontaktų skelbimas Anykščių PSPC interneto svetainėje

Programuotojas

iki vasario

10 d.

Anykščių PSPC tinklalapyje www.anykpspc.lt paskelbta Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2015-2019 m. bei informacija apie asmenį, paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę.

II. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

2.1.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka atlikti Anykščių PSPC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Kasmet iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos

Anykščių rajono savivaldybei pateikta Anykščių PSPC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo anketavimo analizė

III. DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS

3.1.

Anykščių PSPC darbuotojų elgesio kodekso ir jo pakeitimų skelbimas įstaigos interneto svetainėje bei informacijos stenduose

Programuotojas.  Padalinių vyriausieji gydytojai

Pakeitus Elgesio kodeksą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienos nuo Elgesio kodekso pakeitimo įsigaliojimo dienos

Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt , informacijos stenduose skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas (su pakeitimais)

3.2.

Užtikrinti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumo privalomuoju sveikatos draudimu nustatymą

Registratoriai

Nuolat

Tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos draudimu

3.3.

Vykdyti pacientų, Anykščių PSPC darbuotojų nuomonių apklausas, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, PSPC darbo organizavimo vadybos tobulinimui, pacientų aptarnavimo kokybės gerinimui.

Antikorupcijos komisija.

Vidaus kontrolės grupė.

Padalinių vyriausieji gydytojai

Kasmet

Vykdoma pacientų ir Anykščių PSPC darbuotojų anoniminė apklausa, įrengtos anoniminių skundų dėžutės „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti, korupcijos prevencijai“ padaliniuose

IV. DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

4.1.

Užtikrinti Anykščių PSPC interneto svetainėje nemokamų ambulatorinių (kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimą Anykščių PSPC interneto svetainėje

Programuotojas

Nuolat

Paskelbta informacija apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt

V. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ

5.1.

Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas pasirašytinai su darbuotojų elgesio kodeksu

Personalo inspektorius

Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo darbuotojo priėmimo į darbą

Su Anykščių PSPC elgesio kodeksu supažindinami visi naujai priimami įstaigos darbuotojai

VI. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ, ANYKŠČIŲ PSPC DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINOS MOKYMAS

6.1.

Anykščių PSPC interneto svetainėje (svetainės įvadiniame puslapyje) skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Programuotojas

Nuolat

Visose Anykščių PSPC informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje www.anykpspc.lt paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų

6.2.

Anykščių PSPC interneto svetainėje (svetainės įvadiniame puslapyje) skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

Programuotojas

Nuolat

Visose Anykščių  PSPC informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje www.anykpspc.lt paskelbta informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną.

6.3.

Užtikrinti, kad Anykščių PSPC darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgtųsi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstame veika, elgesio taisykles

Anykščių  PSPC vyriausieji gydytojai, atsakingi už Anykščių PSPC padalinių darbą.

Nuolat

Anykščių PSPC darbuotojų susidūrimo su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika atvejų skaičius

6.4.

Organizuoti Anykščių PSPC darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

1 kartą metuose

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių įstaigų darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais.

VII. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ

7.1.

Vykdyti pirkimus iš

VšĮ CPO LT

Viešųjų pirkimų komisija,

Pirkimų organizatoriai

Nuolat

Perkama el. kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai, kurie atitinka įstaigos poreikius ir įstaiga negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas

7.2.

Vykdyti Anykščių PSPC viešuosius pirkimus naudojantis CVP IS priemonėmis

Viešųjų pirkimų komisija,

Pirkimų organizatoriai

Nuolat

Pirkimai per CVP IS sudaro ne mažiau 50 proc. poreikio apimties;

7.3.

Skelbti ir sekti skelbiamą informaciją apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį Anykščių PSPC interneto svetainėje

Viešųjų pirkimų komisija.

Antikorupcijos komisija.

programuotojas

Nuolat

Skelbiama ir tikrinama informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt 

VIII. TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS

8.1.

Lankstinukų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui, platinimo Anykščių PSPC užtikrinimas

Antikorupcijps komisijos pirmininkas

Nuolat

Lankstinukų „Sveikatos priežiūra be korupcijos“ platinimas Anykščių PSPC padaliniuose

8.2.

Anykščių PSPC padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką Anykščių PSPC pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)

3) informacija apie Anykščių PSPC pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) Anykščių PSPC vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

Antikorupcijps komisijos pirmininkas.

Padalinių vyriausieji gydytojai.

 

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC padalinių informaciniuose stenduose

8.3.

Anykščių PSPC  interneto svetainėje  skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką Anykščių PSPC pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)

3) informacija apie Anykščių PSPC pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

9) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

Programuotojas

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt

8.4.

Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas Anykščių PSPC interneto svetainėje

Programuotojas

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt

IX. NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS

9.1.

Anykščių PSPC gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą, Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų tarnybą ar Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją telefonu ar el. paštu

Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Padalinių vyriausieji gydytojai.

Referentas

 

Nedelsiant gavus pranešimą

Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir perduotų pranešimų Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų tarnybai ar Vyriausiąją tarnybinės etikos komisijai skaičius

9.2.

Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus

Direktorius.

Antikorupcijos komisija

Gavus pranešimą ar kitą informaciją

Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio pažeidimai ir pažeidėjai, įgyvendinamas teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas

9.2.

Anykščių PSPC interneto svetainėse skelbti informaciją apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

Programuotojas

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo

Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius.

________________

 

 

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2018-12-10