Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės

Atgal

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės

PATVIRTINTA                              

    VšĮ  Anykščių r. sav. PSPC            

direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d.

  įsakymu Nr. V-220                         

 

                             VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

I. VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRO (TOLIAU – ANYKŠČIŲ PSPC) KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS IR TIKSLINIMAS

1.1

Pagal Sveikatos sistemos įstaigos Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2023 m. programą atnaujinti Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programą ir jos  įgyvendinimo priemonių planą ir su juo pasirašytinai supažindinti visus darbuotojus

Antikorupcijos komisijos pirmininkas, darbuotojai atsakingi už darbų administravimą padaliniuose, personalo specialistas

iki vasario 10 d.

Atnaujintos Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir patvirtinimas bei darbuotojų supažindinimas

1.2

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2023 m. kopijos pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui

Referentas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

iki vasario 10 d.

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2023 m. kopijos

1.3

Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti Anykščių PSPC Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kartu išsiunčiant patikslintos programos ir plano kopijas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Kiekvienų metų sausio mėnesio paskutinė darbo diena

Nustačius poreikį, parengtas Anykščių PSPC direktoriaus įsakymo projektas dėl  Anykščių PSPC Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimo

1.4

Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2023 m., informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę ir jo kontaktų skelbimas Anykščių PSPC interneto svetainėje

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Kiekvienų metų sausio mėnesio paskutinė darbo diena

Anykščių PSPC tinklalapyje paskelbta Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2020-2023 m. bei informacija apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos  prevenciją ir kontrolę

1.5

Anykščių PSPC  interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių  plano 2020-2023 metams vykdymą skelbimą

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.

Paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2023 metams priemonių vykdymas

II. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

2.1

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka atlikti Anykščių PSPC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Kasmet iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos

Anykščių rajono savivaldybei pateikta Anykščių PSPC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo anketavimo analizė

III. DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS

3.1

Anykščių PSPC darbuotojų elgesio kodekso ir jo pakeitimų skelbimas įstaigos interneto svetainėje bei informacijos stenduose

Programuotojas, darbuotojai atsakingi už darbo administravimą padaliniuose, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Pakeitus Elgesio kodeksą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Elgesio kodekso pakeitimo įsigaliojimo dienos

Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt , informacijos stenduose skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas (su pakeitimais)

3.2

Vykdyti pacientų nuomonių apklausas, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas

Antikorupcijos komisija

Kasmet

Vykdoma pacientų anoniminė apklausa, įrengtos anoniminių skundų dėžutės „Korupcijos prevencijai“

IV. DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

4.1

Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis)ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas Anykščių PSPC interneto svetainėje

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Paskelbta informacija apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Anykščių PSPC interneto svetainėje

4.2

Anykščių PSPC interneto

svetainėje skelbti, pagal Viešųjų ir

privačių interesų derinimo

valstybinėje tarnyboje įstatymo

10 straipsnio reikalavimus,

darbuotojų viešųjų ir privačių

 interesų deklaracijas

 

Programuotojas, antikorupcijos

komisijos

pirmininkas

Nuolat

Anykščių PSPC

interneto svetainėje www.anykpspc.lt

skelbiamos

darbuotojų viešųjų ir privačių interesų

 deklaracijos

4.3

Anykščių PSPC  interneto

svetainėje skelbti įstaigos

darbuotojų pareigybių aprašymus,

taip pat informaciją apie laisvas pareigybes ir jų aprašymus

Personalo

specialistas, programuotojas, antikorupcijos

komisijos

pirmininkas

Keičiantis

pareigybėms

Anykščių PSPC

interneto svetainėje

www.anykpspc.lt

skelbiama

informacijos

aktualumas ir

atitikimas faktinę

situaciją

V. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ

5.1

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu

Personalo specialistas

Ne vėliau kaip per vieną dieną nuo darbuotojo priėmimo į darbą

Su Anykščių PSPC elgesio kodeksu supažindinami visi naujai priimami įstaigos darbuotojai

VI. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ,  ANYKŠČIŲ  PSPC DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCIJOS MOKYMAS

6.1

Anykščių PSPC interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur galima kreiptis asmeniui, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Visose Anykščių PSPC informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje www.anykpspc.lt paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų

6.2

Anykščių PSPC interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Visose Anykščių PSPC informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje www.anykpspc.lt paskelbta informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną

6.3

Užtikrinti, kad Anykščių PSPC darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgtųsi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veiks, elgesio taisykles

Anykščių PSPC darbuotojai atsakingi už darbo administravimą padaliniuose, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Anykščių PSPC darbuotojų susidūrimo su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika atvejų skaičius

6.4

Organizuoti Anykščių PSPC darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

1 kartą metuose

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių įstaigos darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais

VII. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ

7.1

Pirkimų, atliekamų pagal viešųjų pirkimų įstatymą, atveju, CVP IS Suvestinėje ir įstaigos interneto svetainėje skelbti apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės)

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, programuotojas

Turi būti paskelbti kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 d., o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeitimų patvirtinimo.

Paskelbtos informacijos, susijusios su planuojamais atlikti viešaisiais pirkimais, kurie privalo būti skelbiami įstaigos interneto svetainėje,  CVP IS Suvestinėje skaičius

7.2

Įstaigos interneto svetainėje skelbti pagrindimus dėl kokių priežasčių neperkama iš CPO, kai tokia galimybė yra

Pirkimų organizatoriai,

programuotojas

Nuolat

Paskelbtos informacijos, įstaigos interneto svetainėje skaičius

VIII. TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS

8.1

Lipdukų, pacientams atmintinių, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui, platinimo Anykščių PSPC užtikrinimas

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Lankstinukų „Sveikatos priežiūra be korupcijos“, „Ką turi žinoti pacientas“ platinimas Anykščių PSPC padaliniuose

8.2

Anykščių PSPC padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) informacija, į ką Anykščių PSPC pacientas gali kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)

3) informacija apie Anykščių PSPC pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) informacija apie STT „karštos linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

6) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) Anykščių PSPC vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Darbuotojai, atsakingi už darbo administravimą

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC padalinių informaciniuose stenduose

8.3

Anykščių PSPC interneto svetainėje skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) informacija, į ką Anykščių PSPC pacientas gali kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)

3) informacija apie Anykščių PSPC pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) informacija apie STT „karštos linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

6) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

9) Anykščių PSPC vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

10) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC interneto svetainėje www.anykpspc.lt

8.4

Anykščių PSPC pakabintuose monitoriuose skelbimas:

1) informacija, į ką Anykščių PSPC pacientas gali kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)

2) informacija apie Anykščių PSPC pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

3) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

4) informacija apie STT „karštos linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

5) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

6) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

7) Anykščių PSPC vadovo kreipimasis žodžiu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

8) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Nuolat

Patalpinta informacija Anykščių PSPC pakabintuose monitoriuose

IX. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS  KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

9.1

Anykščių PSPC gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatais, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą, Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų tarnybą ar Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją telefonu ar el. paštu

Antikorupcijos komisijos pirmininkas,

darbuotojai atsakingi už darbų administravimą padaliniuose

Nedelsiant gavus pranešimą

Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir perduotų pranešimų Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų tarnybai ar Vyriausiąją tarnybinės etikos komisijai skaičius

9.2

Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus

Antikorupcijos komisija

Gavus pranešimą ar kitą informaciją

Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio pažeidimai ir pažeidėjai, įgyvendinamas teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas

9.3

Anykščių PSPC interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai Anykščių PSPC dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

Programuotojas, antikorupcijos komisijos pirmininkas

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo

Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius

 

_________________________

 

 

PARENGĖ:

Referentė  Gita Narsutienė

Antikorupcijos komisijos pirmininkė

Inga Granickienė


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-18