Darbuotojų elgesio taisyklės

Darbuotojų elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
                                                                                                           Anykščių rajono savivaldybės
                                                                                                           P S P C Direktorės
                                                                                                           2014 m. rugpjūčio mėn. 13 d.
                                                                                                           Įsakymu Nr. V- 115
 
VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ( toliau PSPC ) darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis PSPC darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika PSPC arba gavę apie tai informacijos.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
2.1. Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys: gydytojai, slaugytojos, laborantės, masažistės, kineziterapeutės, logopedai; Registratūros darbuotojai ; Administracijos darbuotojai ; Ūkio dalies darbuotojai, valytojos ; Asmenys sudarę darbo sutartį su PSPC.
2.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
II SKYRIUS
PSPC DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA
4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, PSPC darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.
5. PSPC darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.
6. PSPC darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į PSPC darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš PSPC darbuotojo faktinės darbo vietos PSPC, PSPC darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti PSPC vadovą ar PSPC darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).
8. Vadovo įgaliotas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti PSPC vadovo įsakymu sudarytą antikorupcijos komisiją, kuri turi atlikti paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.
9. PSPC darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą PSPC vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas PSPC vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.
10. PSPC vadovo pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).
11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, PSPC darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną PSPC vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).
12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.
 
III SKYRIUS
ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ
                                 
           13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką PSPC, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.
14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją PSPC vadovas (kai informaciją gauna PSPC vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.
15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai PSPC pasitikėjimo telefonu, raštu, PSPC vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.
16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui. Šis pareiškimas tiriamas PSPC nustatyta tvarka.
17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.
IV SKYRIUS
TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS PSPC
18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą PSPC darbuotojams teikia įgalioti asmenys.
 
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės.
20. Už Taisyklių nesilaikymą PSPC darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą redaguota: 2018-12-10