Antikorupcinis visuomėns švietimas

Atgal

Antikorupcinis visuomėns švietimas

VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023 m. gruodžio 1 d. Nr.

Anykščiai

Posėdis įvyko 2023 m. lapkričio 27 d.

Posėdžio pradžia – 10 val., posėdžio pabaiga – 1130 val.

Posėdžio pirmininkė – kineziterapeutė Gintarė Malakė.

Pirmininko sekretorė – BP slaugytoja Loreta Laurenčikaitė.

Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas, 1 lapas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl anoniminių anketų pacientams dėžių atidarymo.

2. Dėl anoniminių anketų pacientams atsakymų skaičiavimo, vertinimo, išvadų ruošimo.

1. SVARSTYTA.

2023 m. lapkričio 24 d. baigtas anoniminių pacientų anketų pildymas. 8 dėžės su anketų atsakymais perduotos komisijos pirmininkei saugojimui iki komisija susirinks jas atidaryti. Posėdžio metu buvo atplėštos visos 8 anketų dėžės, susumuoti ir perskaityti anketų atsakymai. Išdalintos 302 anoniminės anketos ir surinkti 293 anketų atsakymai. Viena anketa sugadinta.

Analizuoti atsakymai pagal klausimus:

Ar teko susidurti su korupcijos apraiškomis“?

Taip – atsakė 61. Ne – 232.

„Ką manote, ar reikia medicinos personalui asmeniškai atsidėkoti už Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas?

Taip – atsakė 64. Ne – 228, 1 respondentas neatsakė į šį klausimą.

„Kaip manote, kokios korupcijos atsiradimo priežastys? (Galimi keli atsakymo variantai)“

Visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija – 63. Maži darbuotojų atlyginimai – 172.

Per didelis biurokratizmas – 81. Teisinės bazės silpnumas (sunku įrodyti korupcijos atvejus) – 36. 5 respondentai į klausimą neatsakė.

„Ar siūlėte/davėte kyšį Anykščių PSPC darbuotojams“?

Taip – 19. Ne – 274.

„Jei siūlėte/davėte kyšį, kokias pareigas užimančiam darbuotojui atsiskaitėte už paslaugas?“

2 respondentai atsakė „Gydytojui“, likę, 291 į klausimą neatsakė.

„Kokiomis aplinkybėmis nusprendėte duoti kyšį?“

Nusprendžiau savo iniciatyva – 24. Buvo netiesiogiai užsiminta – 1. Buvo tiesiogiai paprašyta – 1. Girdėjau iš aplinkinių – 8. Kyšio duoti neteko – 228. 57 respondentai į klausimą neatsakė.

Ar kyšio davimas padėjo išspręsti problemas?“

Taip – 19. Ne – 147. 127 respondentai į klausimą neatsakė.

Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“

Taip – 55. Ne – 114. Man nesvarbu – 97. 27 respondentai į klausimą neatsakė.

Jūsų lytis?

Vyras – 110. Moteris – 178. 5 respondentai į klausimą neatsakė.

Jūsų amžius?“

Anoniminę anketą pildė respondentai kurių amžius varijuoja nuo 19 m. iki 85 m.

Anketas pildžiusiųjų pacientų amžius labai įvairus nuo 19 iki 85 metų. Šie rodikliai džiuginantys, nes ir jaunimas dalyvauja anketavime. Dauguma atsakiusiųjų yra moterys. Anketas pildė daugiausia pacientai gyvenantys kaime.

79 proc. pacientų šioje įstaigoje neteko susidurti su korupcijos apraiškomis. 78 proc. respondentų nemano, kad reikia medicinos personalui asmeniškai atsidėkoti už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 22 proc. pacientų, korupcijos atsiradimo priežastis, įvardina kaip visuomenės aktyvumo stoką kovojant su korupcija, 59 proc. korupcijos atsiradimo priežastis dėl mažų darbuotojų atlyginimų ir 28 proc. nurodo per didelį biurokratizmą, 12 proc. mano, kad teisinės bazės silpnumas (sunku įrodyti korupcijos atvejus). 94 proc. respondentų atsakė, kad nėra siūlę ar davę kyšio Anykščių PSPC darbuotojams. Respondentai, kurie davė arba siūlė kyšį teigia, kad jis buvo duotas gydytojams.

Kokiomis aplinkybėmis buvo duodamas kyšis 8 proc. respondentų nurodo jog nusprendė pats, mažiau nei 1 proc. respondentai teigia, kad jiems buvo užsiminta, mažiau nei 1 proc. girdėjo iš kitų, kad reikia duoti ir 78 proc. respondentų kyšio nedavė. 19 proc. respondentų į klausimą neatsakė galimai niekada ir nebuvo davę kyšio ir neturėjo ką atsakyti, arba vengimą atsakyti galima suprasti, kaip vengimą pripažinti atsakomybę, suprantant, kad kyšį duodantysis kaltas, kaip ir imantis kyšį.

50 proc. respondentams neoficialus mokėjimas nepadėjo išspręsti problemų, 6 proc. problemas išsprendė, 44 proc. respondentų neatsakė į šį klausimą. Pastebėjus galimos korupcijos apraiškas mūsų įstaigoje 39 proc. apklaustųjų nelinkę pranešti tai rodo, kad žmonės jaučia baimę dėl įtakos. 19 proc. praneštų apie korupcijos atvejį. 33 proc. respondentų teigia, kad jiems nėra svarbu. Įstaigos internetiniame puslapyje www.anykpspc.lt, koridoriuose pakabintuose monitoriuose, skelbimo lentoje skelbiama visa informacija kur galima kreiptis ir kokiais telefonais susidūrus su korupcijos apraiška.

Visumoje anketavimo rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau plėsti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais reikia, kad kova su galimomis korupcijos apraiškomis duotų vis geresnius rezultatus. Antikorupcinė komisija turi pelnyti pasitikėjimą, garantuoti anonimiškumą, plėsti savo veiklą.

Tą pačią dieną patikrinta anoniminių skundų ir pasiūlymų dėžutė. Skundų, pasiūlymų nerasta.

NUTARTA.

Siekiant išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ir vadovaujantis aukščiau paminėtais atsakymų rezultatais ir išvadomis komisija nutarė, rudenį vykdyti pacientų nuomonių apklausą, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, tęsti antikorupcijos lankstinukų, lipdukų „Atsidėkokite gydytojui šypsena“ platinimą. Tęsti koridoriuose pakabintuose monitoriuose prevencinę transliaciją, pacientams kabinetuose teikti prevencinį antikorupcinį švietimą.

Komisijos pirmininkė Gintarė Malakė

Komisijos sekretorė Loreta Laurenčikaitė

________

VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. KO-3

Anykščiai

 

Posėdis įvyko 2021m. rugsėjo mėn. 27 dieną, 11 val.00 min.

Posėdžio pirmininkė – Gita Narsutienė, referentė.

Pirmininko pavaduotojas – Loreta Laurenčikaitė, BP slaugytoja.

Nariai: direktorės pavaduotojas, šeimos gydytojas Kęstutis Jacunskas, šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė , personalo specialistė Neringa Diečkutė .

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Anoniminių anketų pacientams dėžių atidarymas.
  2. Anoniminių anketų pacientams atsakymų skaičiavimas, vertinimas,išvadų ruošimas.

 

SVARSTYTA:

       2021 m. rugsėjo 24 d. baigtas anoniminių pacientų anketų pildymas. 8 dėžės su anketų atsakymais perduotos komisijos pirmininkei saugojimui iki komisija susirinks jas atidaryti. Posėdžio metu buvo atplėštos visos 8 anketų dėžės, susumuoti ir perskaityti anketų atsakymai. Išdalintos 280 anoniminės anketos ir surinkti 192 anketų atsakymai. Anketų sugadintų nebuvo.

Analizuoti atsakymai pagal klausimus:

 „Ar teko susidurti su korupcijos apraiškomis?“

      Taip – atsakė 68. Ne -124.

 „Kaip manote, kokios korupcijos atsiradimo priežastys?(Galimi keli atsakymo variantai)“

      Visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija – 46. Maži darbuotojų atlyginimai – 102. Per didelis biurokratizmas – 62. Teisinės bazės silpnumas ( sunku įrodyti korupcijos atvejus) – 45.

„Ar siūlėte / davėte kyšį Anykščių PSPC darbuotojams?“

      Taip – atsakė 35. Ne -157.

„Kokiomis aplinkybėmis nusprendėte duoti kyšį ?“

      Nusprendžiau savo iniciatyva – 27. Buvo netiesiogiai užsiminta – 3. Buvo tiesiogiai paprašyta – 2. Girdėjau iš aplinkinių – 22. Kyšio duoti neteko – 138.

„ Ar kyšio davimas padėjo išspręsti problemas?“

        Taip - 41. Ne - 100. Neatsakė – 51.

„ Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“

     Taip - 54. Ne - 74. Man nesvarbu – 60. Neatsakė – 2. Po du atsakymus atsakė 2 respondentai.

„Jūsų lytis?“

      Vyras – 77. Moteris – 115.

 

IŠVADOS:

        Vertinant anketavimo atsakymų skaičių, galima daryti išvadas, kad pacientai neblogai dalyvauja vertinant , anketavimo būdą dėl galimų korupcijos apraiškų prevencijos įstaigoje. Anketas pildžiusiųjų pacientų dauguma moterys. Anketas pildė daugiausia pacientai gyvenantys kaime, mieste gan vangiai, nes nepanaudotos visos anketos. Ypač skeptiškai dalyvavo jaunesni pacientai, jauni tėveliai , nes vaikų skyriuje panaudotos tik 6 anketos apie 5,5 procentai.

         65 proc. pacientų šioje įstaigoje neteko susidurti su korupcijos apraiškomis ir teigia, galimai niekada ir nebuvo davę kyšio ir neturėjo ką atsakyti, arba vengimą atsakyti galima suprasti, kaip vengimą pripažinti atsakomybę, suprantant, kad kyšį duodantysis kaltas, kaip ir imantis kyšį. Apie 35 proc. respondentų teigia kyšį davę. Apie 54 procentus  pacientų galvoja korupcijos atsiradimo priežastis yra maži atlyginimai, o didelis biurokratizmas mano  apie 32 procentus. Teisinės bazės silpnumu įsitikinę  apie 24 procentai respondentų, tiek pat procentų galvoja ir apie visuomenės mažą aktyvumą kovojant su korupcija. Malonu, kad net 82 procentai apklaustų pacientų kyšio nedavė, o tik 18 proc. bandė siūlyti kyšį. Apklausa parodė, kad savo iniciatyva nusprendė duoti kyšį 14 proc. Netiesiogiai dėl kyšio davimo užsiminta tik 1 proc respondentų, tiek pat procentų teigia kad buvo užsiminta dėl kyšio davimo. 11 procentų girdėjo iš aplinkinių  ir 72 proc. teigia, kad duoti neteko. Kyšio davimas padėjo išspręsti problemas teigia apie 21 proc. respondentų, ir net 52 proc. teigia, kad nepadėjo. 28 proc. pastebėjus galimos korupcijos apraiškas mūsų įstaigoje, praneštų atitinkamoms institucijoms. 39 proc.to nedarytų, 31 proc. nesureikšmintų, nes jiems nesvarbu.

       Anketavimo rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau plėsti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais reikia, kad kova su galimomis korupcijos apraiškomis duotų vis geresnius rezultatus. Antikorupcinė komisija turi pelnyti pasitikėjimą, garantuoti anonimiškumą, plėsti savo veiklą.

          NUTARTA:

      Siekiant išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įsteigos vardą ir vadovaujantis aukščiau paminėtais atsakymų rezultatais ir išvadomis komisija nutarė, kitų metų pradžioje  vykdyti pacientų nuomonių apklausą, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, tęsti antikorpcijos lankstinukų, lipdukų „Atsidėkokite gydytojui šypsena“ platinimą. Tęsti koridoriuose pakabintuose monitoriuose prevencinę transliaciją, pacientams kabinetuose teikti prevencinį antikorupcinį švietimą.

 

 

  

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Gita Narsutienė

 

Komisijos pirmininko pavaduotoja,

sekretorė                                                                                                                Loreta Laurenčikaitė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28