Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje

Atgal

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

pirminės sveikatos priežiūros centro

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. V- 165

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

 

1. Tyrimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančios redakcijos 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos“ ir vykdant Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programos 2020-2023 metams priemonių įgyvendinimo plano 2.1. punktą bei siekdami nustatyti Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Anykščių PSPC) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja išoriniai ir (ar) vidiniai, ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybę atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės nustatymas (toliau – KT).

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai, jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis pasirinkta vadovaujantis Anykščių PSPC korupcijos prevencijos programos 2020-2023 metams II skyriaus 7 punktu.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Anykščių PSPC Antikorupcijos komisijos pirmininkas. KT dalyvavo ir Antikorupcijos komisijos nariai.

4. Analizuojamas laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31, pateikiant duomenis pagal pavyzdinę formą ir vertinant situaciją pagal tuo laikotarpiu galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatus, pavedimus.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170.

 

                                                                                                                                                1 lentelė 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje viešųjų pirkimų srityje, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytais kriterijais

 

 

Korupcijos prevencijos įstatymo nustatymo kriterijai

(Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių)

 

 Taip/Ne *

1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

 

 

1.1

Įstaigoje/veikloje

Ne

1.2

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

 

2.1

Įstaigos/veiklos

Ne

2.2

Viešuosiuose pirkimuose

Ne

3.

Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti - atsakymas „taip“, neišsamiai – atsakymas „ne“)*

Ne

3.1

Įstaigos darbuotojų

Taip

3.2

Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų

Taip

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:

 

4.1

Įstaigos veikloje

Ne

4.2

Viešuosiuose pirkimuose

Ne

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:

 

5.1.

Įstaigos veikloje

Ne

5.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

 

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:

-

6.1.

Įstaigos veikloje

-

6.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

 

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:

 

7.1

Kitose įstaigos veiklos srityse

Ne

7.2

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

 

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede (pridedama), kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną.

 

6. Tam, kad įvertinti koks realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai:

6.1. Anykščių PSPC įstatai ( patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio

29 d. Nr. 1-TS-355, įregistruoti Juridinių asmenų registre 2021 m. sausio 21 d.).

6.2. Anykščių PSPC direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Anykščių PSPC direktoriaus 2019-09-30 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Anykščių PSPC direktoriaus 2018-10-08 d. įsakymo Nr. V-183 „Dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo“ pakeitimo“.

7. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

7.1. Per analizuojamąjį laikotarpį veikloje nebuvo užfiksuota nei korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, nei kitokių korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų.

8. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

8.1. Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

                 2 lentelė

 

Anykščių PSPC kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje:

 

Nr.

Kontrolės forma/priemonės

Taikoma/

Netaikoma

Komentaras

1.

Yra sudaroma pastovi viešųjų pirkimų komisija

Netaikoma

Viešųjų pirkimų komisija yra sudaroma direktoriaus įsakymu atskiriems pirkimams.  Pastovi viešųjų pirkimų komisija nėra sudaroma.

2.

Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms

Taikoma

Viešųjų pirkimų komisija yra sudaroma direktoriaus įsakymu atskiriems pirkimams. 2020 m. viešųjų pirkimų komisija nebuvo sudaryta, nes įstaiga vykdė tik mažos vertės pirkimus.

3.

Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją

Taikoma

2020 m. viešųjų pirkimų komisija nebuvo sudaryta, nes įstaiga vykdė tik mažos vertės pirkimus. Pirkimus vykdė direktoriaus įsakymu paskirti pirkimo organizatoriai, kurie  yra pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, kaip to reikalauja teisės aktai.

4.

Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaraciją

Taikoma

Pirkimų iniciatoriai ir organizatoriai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, kaip to reikalauja teisės aktai. Sudarius komisiją, komisijos nariai pateikia viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. 2020 m. viešųjų pirkimų komisija nebuvo sudaryta, nes įstaiga vykdė tik mažos vertės pirkimus.

5.

Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė

Taikoma

Kontrolė vykdoma nuolat, direktoriaus įsakymu 2020-02-12 d. Nr. V-32 paskirtas asmuo atsakingas (Anykščių PSPC referentas)  

6.

Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/deklaraciją

Taikoma

Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/deklaraciją komisijos pirmininkas pateikia sudarius komisiją, nes komisija direktoriaus įsakymu  sudaroma atskiriems pirkimas

7.

Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui

Taikoma

Komisijos nariai  ir pirkimų organizatoriai pateikia nešališkumo deklaracijas, apie nusišalinimo pareigą informuoti.

8.

Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją nedalyvautų pirkimo vertinimo procese

Netaikoma

Asmenys, rengę techninę specifikaciją, gali būti komisijos nariais,  organizatoriais vertinant dalyvių pasiūlymus, nes to nedraudžia Viešųjų pirkimų įstatymas. Tik turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą ir užtikrinti savo priimamų sprendimų nešališkumą. Taip pat, turi pateikti privačių interesų deklaraciją.

 

 

9. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

9.1. Per analizuojamąjį laikotarpį darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti. Lokaliniai teisės aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

10. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

10.1. viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims viešųjų pirkimų srityje nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

11. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

11.1. Taip, analizuojamu laikotarpiu priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, bei jais vadovavosi. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

12. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

12.1. Per analizuojamąjį laikotarpį savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

13. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

13.1. Nei analizuojamuoju laikotarpiu, nei anksčiau korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.

 

IŠVADA

 

14. Rizikos veiksnių, kurių pagrindu būtų galima manyti, jog viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nenustatyta.

 

_________________

 

 

 

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkė,

Referentė Gita Narsutienė


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-18